Statut

Młodzieżowego Domu Kultury w Warszawie ul. Puławska 97

Statut został opracowany na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 maja 2011r. W sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011r. Nr 109, poz. 631 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. W sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 52, poz. 466 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. W sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 68 i 69 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. W sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Tekst Jednolity Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. O Kulturze Fizycznej (Tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 25 poz. 113 z późn. zm),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. W sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. z 2001r. Nr 101, poz 1095 z późn. zm.).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Młodzieżowy Dom Kultury został powołany na podstawie orzeczenia wydanego w dniu 29.12.1967r. przez Kuratora Okręgu Szkolnego w Warszawie.

§ 2

Młodzieżowy Dom Kultury jest publiczną placówką
oświatowo-wychowawczą z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 97.

§ 3

Organem prowadzącym MDK jest m. st. Warszawa.

§ 4

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

§ 5

Placówka używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

§ 6

MDK obejmuje swoim działaniem dzieci i młodzież z terenu Warszawy i inne za zgodą Organu Prowadzącego.

§ 7

MDK prowadzi działalność oświatowo – wychowawczą w budynku przy
ul. Puławskiej 97 oraz w budynku przy ul. Odyńca 57.

§ 8

Placówka może posiadać oddziały i filie. Filie tworzy, likwiduje i przekształca organ prowadzący na wniosek Dyrektora placówki. Filia stanowi integralną część placówki i jest objęta jej budżetem. W placówce posiadającej filię tworzy się stanowisko kierownika filii.

§ 9

MDK może nawiązać współpracę z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami o podobnym profilu i zakresie działania na terenie Warszawy i województwa, kraju oraz z zagranicą.

§ 10

MDK może również organizować zajęcia i realizować zadania w innych obiektach, szkołach, placówkach na mocy porozumienia o współpracy lub umowy najmu.

§ 11

MDK prowadzi działalność w ciągu roku kalendarzowego, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

CELE I ZADANIA MDK

§ 12

Celem działalności MDK jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy, pomoc w zdobywaniu przez nich umiejętności oraz organizowanie spędzania czasu wolnego i rekreacji.

 

Placówka realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne a w szczególności:

 1. Rozwija różnorodne zainteresowania wychowanków-uczestników.
 2. Pogłębia i poszerza wiedzę wykraczającą poza programy szkolne.
 3. Stwarza warunki do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki i sportu.
 4. Kształtuje poczucie własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur.
 5. Otacza opieką uczestników zagrożonych patologiami społecznymi,
 6. Rozwija umiłowanie do uprawiania krajoznawstwa i turystyki.
 7. Realizuje programy edukacyjne i profilaktyczno-wychowawcze.
 8. Umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz uprawianie wybranej dyscypliny sportowej, a także prowadzenie zajęć sprzyjających rozwojowi fizycznemu wychowanków.
 9. Prowadzi edukację artystyczną i sportowo-rekreacyjną, wypracowuje najbardziej pożądane formy pracy pozaszkolnej z wychowankami.
 10. Inspiruje amatorski ruch artystyczny, naukowy i sportowy, poprzez organizowanie przeglądów, wystaw, zawodów dla wychowanków placówki i innej młodzieży szkolnej.
 11. Placówka prowadzi ograniczoną formę obsługi finansowo-kadrowej, obsługę finansowo-księgową główną prowadzi DBFO dla Dzielnicy Mokotów.
 12. Placówka może prowadzić wynajem sal dydaktyczno-artystycznych i sportowych.
 13. Współpracuje z placówkami oświatowymi, kulturalnymi i sportowymi.

ORGANY MDK

§ 13

Organami MDK są:

 1. Dyrektor MDK.
 2. Rada Pedagogiczna.
 3. Rada Rodziców.
 4. Samorząd Wychowanków.

Kompetencje, tryb wyboru i zasady współdziałania organów MDK:

Dyrektor MDK

§ 14

 1. Dyrektor kieruje działalnością placówki.
 2. Zasady powoływania dyrektora określa art. 36 Ustawy o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
 3. Funkcję Dyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący placówkę.
 4. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 5. Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 6. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.
 7. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez Organ Prowadzący i DBFO oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki.
 8. Za zgodą Dyrektora placówki, zakłady kształcenia nauczycieli mogą zawierać umowę o odbywaniu praktyki przez słuchaczy tego zakładu lub uczelni.
 9. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 10. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w MDK Nauczycieli Instruktorów/Instruktorów i pracowników nie będących nauczycielami.
 11. Dyrektor w szczególności decyduje o sprawach:
  1. kierowania bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki i reprezentowania jej na zewnątrz.
  2. zatrudnienia i zwalniania Nauczycieli Instruktorów i Instruktorów oraz innych pracowników MDK.
  3. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych Nauczycielom Instruktorom/Instruktorom i innym pracownikom MDK.
  4. występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców MDK w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla Nauczycieli Instruktorów i Instruktorów oraz pozostałych pracowników.
  5. określania zadań i zakresów obowiązków pracowników placówki.
  6. skreśla wychowanków z listy uczestników MDK w przypadkach określonych w statucie MDK.
 12. Dyrektor MDK w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Wychowanków.
 13. Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Organ Prowadzący placówkę, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja Organu Prowadzącego jest ostateczna.
 14. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
  1. Kształtowanie twórczej atmosfery pracy w MDK, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych.
  2. Współdziałanie z gminą (związkiem komunalnym) w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania.
  3. Przydzielanie nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną prac i zajęć, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 4 Ustawy.
  4. Współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Wychowanków.
  5. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez Nauczycieli Instruktorów i Instruktorów, prowadzenie dokumentacji hospitacji.
  6. Organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwienie wychowankom podtrzymania uczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.
  7. Zapewnienie pomocy Nauczycielom Instruktorom i Instruktorom w realizacji ich zadań oraz w ich doskonaleniu zawodowym.
  8. Realizowanie zadań związanymi z oceną pracy Nauczycieli Instruktorów i Instruktorów oraz opieką nad Nauczycielami Instruktorami i Instruktorami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach.
  9. Załatwianie spraw osobowych pracowników MDK.
  10. Określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy po zapewnieniu ku temu odpowiednich warunków.
  11. Współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w placówce w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
  12. Ustalanie/opiniowanie i zatwierdzanie planu urlopów pracowników zgodnie z ustalonym terminem.
  13. Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z Regulaminem.
  14. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  15. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą placówki-wydawanie decyzji w formie zarządzeń.
  16. Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji-wydawanie decyzji w formie zarządzeń.
  17. Organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku placówki.
  18. Dyrektor, jako Kierownik może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinny być potwierdzone dokumentem. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje Go wyznaczona przez Niego osoba.

Rada Pedagogiczna

§ 15

 1. W MDK działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Szczegółowe zadania Rady Pedagogicznej określa Ustawa z dn. 07.09.1991r. O Systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i Regulamin Rady Pedagogicznej MDK.
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy Nauczyciele Instruktorzy i Instruktorzy zatrudnieni w placówce.
 4. Zebrania plenarne są organizowane przez rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Placówkę albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor MDK.
 7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie zgodnie z regulaminem Rady.
 8. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
  1. Opiniowanie i zatwierdzanie planów pracy dydaktyczno-wychowawczej MDK.
  2. Opiniowanie i podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
  3. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego Nauczycieli Instruktorów i Instruktorów.
  4. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków.
 9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. Organizację pracy MDK, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć.
  2. Projekt planu finansowego MDK.
  3. Wnioski Dyrektora o przyznanie Nauczycielom Instruktorom i Instruktorom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.
  4. Propozycje Dyrektora MDK w sprawie przydziału Nauczycielom Instruktorom i Instruktorom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 10. Dyrektor MDK wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwały w razie stwierdzenia ich niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór jest ostateczne.
 11. Rada Pedagogiczna uchwala Statut MDK, oraz jego zmiany i przedstawia do zaopiniowania Organowi Prowadzącemu.
 12. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego MDK o odwołanie ze stanowiska Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie Nauczyciela Instruktora z innej funkcji kierowniczej. W przypadku określonym w pkt. 12 organ prowadzący placówkę albo Dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 13. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 14. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 15. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowe.
 16. Nauczyciele Instruktorzy i Instruktorzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na Posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników MDK.

Zespół Kierowniczy

§ 16

 1. Za zgodą organu prowadzącego w MDK mogą być utworzone stanowiska wicedyrektorów, kierowników działów i kierowników pracowni.
 2. Powoływania i odwoływania na stanowiska wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, dokonuje Dyrektor placówki spośród nauczycieli mianowanych zgodnie z Art. 37 Ustawy O Systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
 3. Osoby pełniące te funkcje wykonują zadania zgodnie z ustalonym w Statucie MDK podziałem kompetencji.
 4. Obowiązki i kompetencje kierowników działów i pracowni określa Dyrektor placówki. W szczególności do ich zadań należy:
  1. Organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą działu lub pracowni.
  2. Zapewnienie obsady kadrowej stosownie do prowadzonych form pracy.
  3. Utrzymywanie stałych kontaktów ze szkołami i rodzinami wychowanków.
  4. Wprowadzanie innowacji programowych i organizacyjnych.

Samorząd Wychowanków

§ 17

 1. W MDK działa Samorząd Wychowanków.
 2. Samorząd tworzą reprezentanci wychowanków uczestniczących w zajęciach.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem MDK.
 5. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków.
 6. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach MDK, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem zajęć, z ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. prawo do organizacji życia placówki, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem umysłowym i fizycznym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4. prawo do współredagowania gazetki placówki,
  5. prawo, w porozumieniu z Dyrektorem, do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
  6. prawo do wyboru Nauczyciela Instruktora pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

Rada Rodziców

§ 18

 1. W MDK działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków uczestniczących w zajęciach.
 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogól rodziców wychowanków placówki.
 3. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne ze Statutem MDK.
 4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi organizacji działalności MDK.
 5. W celu wspierania statutowej działalności placówki, Rada Rodziców może gromadzić fundusze:
  1. z dobrowolnych składek rodziców wychowanków,
  2. z dobrowolnych składek pełnoletnich wychowanków,
  3. z innych źródeł.
 6. Zasady wydatkowania środków z funduszu Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
 7. Rada Rodziców opiniuje i wyraża opinie w formie uchwały projekt planu finansowego jednostki budżetowej na dany rok budżetowy.
 8. W wypadku nie powołania Rady Rodziców zadania Rady Rodziców wykonuje Rada Pedagogiczna.

ORGANIZACJA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

§ 19

 1. Podstawową jednostką organizacyjną MDK jest stała forma zajęć (koło, sekcja, zespół, klub, warsztaty, inne) ujęta w stałym tygodniowym planie zajęć.
 2. Liczba dzieci w grupie oraz liczba grup ustala organ prowadzący MDK.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę uczestników gdy:
  1. ze względu na specyfikę zajęć wynikającą z metodyki przedmiotowej i zasad dydaktyki
  2. warunki lokalowe placówki i związane z tym normy BHP
  3. warunki zdeterminowane specyfiką socjologiczną środowiska, w którym odbywają się zajęcia stacjonarne w placówce/narkomania, alkoholizm, itp.
  4. indywidualne zajęcia ze szczególnie uzdolnionymi wychowankami.
 4. Tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach wynosi co najmniej 90 godz., a godzina dydaktyczna zajęć w stałych formach trwa 45 min.
 5. W MDK mogą być tworzone pracownie i działy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Zajęcia o charakterze okazjonalnym (masowym) mogą być powierzone wyznaczonemu przez Dyrektora Nauczycielowi Instruktorowi ds. imprez masowych lub zatrudnionemu w tym celu organizatorowi imprez masowych. W MDK może być stanowiona w tym celu pracownia lub dział imprez masowych.
 7. Szczegółową organizację zajęć w MDK w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny na każdy rok zatwierdza organ prowadzący MDK. MDK opracowuje własne programy i dydaktyczno-wychowawcze, plany pracy.
 8. MDK prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego z uwzględnieniem akcji i imprez w czasie roku kalendarzowego. Dotyczy to zwłaszcza wakacji letnich i ferii zimowych.
 9. Godziny pracy ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i z organem prowadzącym placówkę. Powinny być one dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.
 10. MDK prowadzi swoją działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 11. Zajęcia w formach stałych prowadzone są 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty). Zajęcia w formach okazjonalnych i masowych mogą być prowadzone również w dni ustawowo wolne od pracy. Dopuszcza się ze względów organizacyjnych prowadzenie stałej formy zajęć w niedzielę.
 12. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący MDK na wniosek Dyrektora placówki może wyrazić zgodę na większy tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach w ramach posiadanych środków finansowych.
 13. Zajęcia z wychowankami MDK prowadzą Nauczyciele Instruktorzy i Instruktorzy.
 14. Działalność placówki może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy.
 15. Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy.
 16. W MDK zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
 17. Pracownicy MDK nie będący nauczycielami wykonują zadania zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.
 18. Zasady zatrudniania i wynagradzania Nauczycieli Instruktorów/Instruktorów i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 19. Placówka może realizować inne zadania oświatowo-wychowawcze zlecone przez Urząd m. st. Warszawy/wystawy, konkursy, rajdy, przeglądy/ w przypadku, gdy zadania te nie mieszczą się w ramach statutowych obowiązków innych instytucji i placówek działających na terenie miasta.
 20. Wszystkich pracowników MDK pedagogicznych i niepedagogicznych a także wychowanków i ich rodziców obowiązuje Kodeks Postępowania wszystkich członków społeczności MDK

Pracownicy Pedagogiczni MDK:
NAUCZYCIELE INSTRUKTORZY i INSTRUKTORZY

§ 20

 1. Nauczyciel Instruktor i Instruktor prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo osób powierzonych jego opiece.
 2. Wychowanek zostaje objęty opieką pedagogiczną przez Nauczycieli Instruktorów/Instruktorów, Dyrekcję placówki. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w placówce może uzyskać z własnej inicjatywy, rodziców lub Nauczycieli Instruktorów i Instruktorów.
 3. Wychowanek przebywający w placówce pozostaje pod stałą opieką Nauczyciela Instruktora i Instruktora. Dyżury pracowników pedagogicznych pełnione są w salach i na korytarzach placówki w czasie przerw między zajęciami według opracowanego harmonogramu.
 4. Nauczyciele Instruktorzy i Instruktorzy zobowiązani są do pełnienia dyżurów w placówce podczas uroczystości, wernisaży, zabaw i imprez.
 5. Zajęcia odbywające się poza siedzibą placówki organizowane i prowadzone są na podstawie odrębnych porozumień, zawartych za zgodą organu prowadzącego pomiędzy MDK a placówkami współpracującymi.
 6. Dyrektor placówki powierza każdą stałą formę zajęć szczególnej opiece wychowawczej jednemu z Nauczycieli Instruktorów i Instruktorów prowadzących tę formę stałą. W szczególnych sytuacjach i ze względu na specyfikę zajęć, zadania wychowawcze mogą być powierzone 2 Nauczycielom Instruktorom i Instruktorom.
 7. Nauczyciel Instruktor i Instruktor prowadzi swoją formę stałą zajęć przez cały rok szkolny.
 8. Do podstawowych zadań Nauczycieli Instruktorów i Instruktorów prowadzących zajęcia dydaktyczno-wychowawcze należy:
  1. ujawnianie i kształtowanie zainteresowań wychowanków,
  2. pogłębianie i rozszerzanie ich wiedzy,
  3. stwarzanie warunków do rozwoju psychofizycznego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach.
 9. Nauczyciele Instruktorzy i Instruktorzy zobowiązani są do:
  1. Prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych z wychowankami,
  2. Są odpowiedzialni za jakość i wyniki pracy, w tym celu powinni zorganizować przynajmniej raz w roku szkolnym prezentację osiągnięć wychowanków,
  3. Odpowiedzialności za kompleksowe przygotowanie ustalonych imprez zgodnie z harmonogramem imprez,
  4. Być świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego, najbliższym opiekunem wychowanka,
  5. Być animatorem życia grupowego formy stałej:
   1. otaczać indywidualną opieką wychowawczą każdego wychowanka, zwłaszcza dzieci i młodzież z rodzin rozbitych, sieroty, półsieroty, młodzież pochodzącą ze środowisk patologicznych. Poznawać środowisko rodzinne wychowanka, pomagać mu w rozwiązywaniu problemów życiowych we współpracy z pedagogiem i instytucjami powołanymi do tego
   2. pomagać wychowankom w eliminowaniu niepowodzeń poprzez organizowanie samopomocy koleżeńskiej i konsultacji indywidualnych,
   3. przeciwdziałać patologiom wśród młodzieży: paleniu tytoniu, narkomanii i negatywnym wpływom środowiska rówieśniczego wychowanka,
   4. planować i realizować różnorodne formy życia grupowego i zespołowego,
   5. ustalać treść i formę zajęć,
   6. współdziałania z innymi Nauczycielami Instruktorami i Instruktorami,
   7. otaczania szczególną opieką dydaktyczno-wychowawczą wychowanków wybitnie uzdolnionych,
  6. utrzymywania kontaktu z rodzicami:
   1. w celu:
    1. okazania pomocy w ich działaniach wychowawczych,
    2. angażowania rodziców do realizacji zadań dydaktycznych w placówce,
    3. inspiracji spotkań rodziców z innymi Nauczycielami Instruktorami i Instruktorami,
    4. włączania rodziców w wykonywanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówce.
   2. i poprzez:
    1. indywidualne rozmowy z rodzicami przybyłymi na wezwanie Nauczyciela Instruktora i Instruktora lub z inicjatywy rodziców,
    2. przez odwiedzenie domu rodzicielskiego wychowanka w towarzystwie przedstawicieli Organów Placówki/Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Wychowanków/, Organu Prowadzącego, Nadzoru Pedagogicznego, Psychologa lub innych służb,
    3. telefonicznie lub listownie,
    4. w inny ustalony sposób.
  7. współpracy w miarę potrzeb z właściwą poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, sądami, innymi placówkami.
  8. wykonywania czynności administracyjnych dotyczących formy stałej zgodnie z odrębnymi przepisami i zarządzeniami dyrektora,
  9. przestrzegania postanowień statutu MDK przez siebie i wszystkich wychowanków i uczestników placówki,
  10. rozwijania i bogacenia swojego warsztatu pracy, doskonalenia umiejętności dydaktyczno-wychowawczych,
  11. wprowadzania innowacji i nowatorstwa pedagogicznego w czasie prowadzenia przez siebie zajęć zgodnie z aktualnie obowiązującymi kierunkami pracy pedagogicznej oraz dydaktyki,
  12. uczestniczenia w zebraniach metodycznych organizowanych w placówce i poza nią,
  13. systematycznego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej – Dziennika zajęć który jest dokumentem stanowiącym podstawę do rozliczania finansowego prowadzonych przez Nauczyciela Instruktora i Instruktora zajęć.
  14. stałego i systematycznego doskonalenia wiedzy i wzbogacania warsztatu pracy,
  15. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej Dyrektora placówki, pedagoga a także w przypadku początkujących nauczycieli-instruktorów(odbywających staż przewidziany przepisami) z pomocy wyznaczonego opiekuna stażu.
  16. przestrzegania zasad i przepisów BHP, czuwania nad bezpieczeństwem i zdrowiem wychowanków w czasie zajęć, między nimi, podczas imprez, uroczystości, wycieczek i pełnionych dyżurów zgodnie z harmonogramem dyżurów.

WYCHOWANKOWIE-Uczestnicy zajęć w MDK

Prawa i obowiązki

§ 21

 1. Wychowankami, uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, studenci wyższych uczelni i osoby dorosłe będące byłymi wychowankami placówki.
 2. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez MDK jest dobrowolne, polegające na pisemnym zgłoszeniu chęci uczestnictwa w zajęciach danej formy stałej.
 3. Wychowanków zapisuje się do poszczególnych sekcji na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej, studenckiej. Byli – dorośli/pełnoletni wychowankowie – zapisywani są na podstawie ważnego dowodu tożsamości.
 4. Niepełnoletni wychowankowie zapisywani są na zajęcia przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. Każdy z wychowanków-uczestników wypełnia Kartę Wychowanka.
 6. Nabór uczestników prowadzi się poprzez szeroką akcję reklamową w szkołach, prasie itp. Prowadzony jest na początku każdego roku szkolnego według ustalonych zasad rekrutacji. Dopuszcza się przyjmowanie wychowanków w trakcie trwania roku szkolnego.
 7. Wychowanek ma prawo do:
  1. do uczestniczenia w zajęciach stałych oraz zajęciach okazjonalnych i innych formach działalności MDK.
  2. zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej zajęć,
  3. opieki wychowawczej ze strony wszystkich pracowników,
  4. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
  5. ochrony i poszanowania jego godności,
  6. swobody wyrażania myśli i przekonań – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
  7. rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów w formach organizowanych przez placówkę,
  8. korzystania z poradnictwa psychologicznego nauczyciela-instruktora, pedagoga placówki lub dyrektora,
  9. korzystania z pomieszczeń placówki, sprzętu, środków dydaktycznych,
  10. zrzeszania się w organizacjach działających na terenie placówki,
  11. uczestniczenia w zajęciach dowolnej ilości sekcji, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
 8. Wychowanek ma prawo do otrzymywania nagród i wyróżnień:
  1. wyróżnień w grupie, pracowni, dziale,
  2. pochwał ustnych,
  3. dyplomów, nagród rzeczowych,
  4. listów pochwalnych lub gratulacyjnych do rodziców, szkoły, organizacji społecznych,
  5. nagród Dyrektora placówki.
 9. Wychowanek ma obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień statutu,
  2. przestrzegać regulaminu wychowanka,
  3. pracować nad własnym rozwojem,
  4. w razie możliwości systematycznie uczęszczać na zajęcia,
  5. zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia w placówce i poza nią,
  6. chronić własne życie i zdrowie,
  7. dbać o porządek i ład,
  8. w przypadku zniszczenia mienia naprawić wyrządzoną szkodę lub pokryć straty,
  9. wychowanek zobowiązany jest przestrzegać regulaminu MDK, a także przestrzegać zasad BHP na zajęciach- każdy wychowanek powinien posiadać stosowne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Karta Wychowanka zawiera podstawową informację o ubezpieczeniu wychowanka. W przypadku wychowanków niepełnoletnich zgodę na uczestnictwo w zajęciach wyraża i podpisuje rodzic lub prawny opiekun wychowanka.
 10. W przypadku jawnego naruszenia Regulaminu przez Wychowanka grożą mu kary nałożone przez Nauczyciela Instruktora i Instruktora lub Dyrektora placówki:
  1. upomnienie ustne lub pisemne,
  2. nagana z powiadomieniem rodziców i macierzystej szkoły,
  3. czasowe zawieszenie w zajęciach, w przypadku przekroczenia postanowień Statutu i Regulaminu Wychowanka MDK. Decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek Nauczyciela Instruktora i Instruktora. Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Dyrektor placówki.
  4. skreślenie z listy wychowanków MDK w przypadku rażącego przekroczenia postanowień Statutu i Regulaminu Wychowanka MDK. Decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek Nauczyciela Instruktora i Instruktora. Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Dyrektor placówki.
 11. Wychowanek ma prawo odwołać się od nałożonej kary a w przypadku skreślenia z listy wychowanków powinien odwołać się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji na piśmie do Rady Pedagogicznej.
 12. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby/nie dłuższy niż 2 miesiące/, jeśli wychowanek wykaże poprawę lub uzyska poręczenie Nauczyciela Instruktora i Instruktora i Samorządu Wychowanków.
 13. Nauczyciel Instruktor i Instruktor ma obowiązek powiadomienia rodziców niepełnoletniego wychowanka o zastosowaniu wobec niego kary statutowej.
 14. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą.
 15. Szczegółowe prawa i obowiązki wychowanka określa Regulamin Wychowanka MDK.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 22

 1. Placówka ma własny ceremoniał.
 2. Placówka prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności:
  1. księgę protokołów Rady Pedagogicznej,
  2. księgę kontroli placówki,
  3. dzienniki zajęć,
  4. rejestr wypadków,
  5. dokumentację finansowo-kadrową,
  6. akta osobowe pracowników,
  7. dokumentację pracy sekretariatu placówki,
  8. i inne przewidziane prawem.
 3. MDK prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami która obejmuje:
  1. księgę protokołów Rady Pedagogicznej,
  2. księgę kontroli placówki,
  3. dzienniki zajęć,
  4. księgę/rejestr wypadków
  5. dokumentację finansowo-kadrową,
  6. teczki akt osobowych pracowników,
  7. dokumentację pracy sekretariatu placówki
 4. MDK używa pieczęci urzędowych zgodnie z określonymi przepisami i według ustalonego wzoru.
 5. MDK może organizować inne zadania oświatowo-wychowawcze na zlecenie lub za zgodą organu prowadzącego placówkę (wystawy, konkursy, rajdy, przeglądy).
 6. MDK może prowadzić działalność w ramach środków własnych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. W sprawach nie ujętych i nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy o Systemie Oświaty, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Konwencji o prawach dziecka oraz inne przepisy i zarządzenia wykonawcze.
 8. Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna MDK.
 9. Statut wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Pedagogiczną.

Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną
Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Puławskiej 97
w dniu 27.06.2013r.
Dostępny jest w sekretariacie placówki i u Dyrektora MDK.
 

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel/fax: (22) 845 51 21 tel: (22) 845 17 04
mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl
EPUAP: https://epuap.gov.pl
Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek,Wtorek,Środa,Czwartek: 9.00-17.00
Piątek - dzień bez interesantów

Oddział MDK

ul. Odyńca 57
02-644 Warszawa
tel: (22) 844 23 55


Numer Konta Rady Rodziców
05 1020 1068 0000 1702 0069 5809
Środa w MDK

Modelarstwo
mgr Ryszard Łakomski
15:00
do
18:00
Małe formy rzeźbiarskie - ceramika
mgr Anna Juśkiewicz
08:00
do
12:00
Gitara klasyczna
mgr Krzysztof Panuciak
10.00
do
12.15
Nauka Piosenki i Emisji Głosu
mgr Grzegorz Żołyniak
14:30
do
17:30
Plastyka - Malarstwo, Rysunek, Grafika
mgr Paweł Sochacki
16:00
do
18:30
Nauka tańca
mgr Izabela Nierwińska
16:00
do
16:45
Samoobrona
mgr Maciej Lewicki
17:15
do
18:10
Kabaret, Teatr
mgr Jerzy Raszkowski
17:00
do
18:30
Kabaret, Teatr
mgr Jerzy Raszkowski
15:00
do
16:30
Nauka gry na skrzypcach
mgr Anna Barszcz
14:30
do
16:00