Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski – Festiwal MAM to!

Data publikacji: 18 stycznia 2018

Festiwal MAM to!

Konkurs RECYTATORSKI „ZACZAROWANE SŁOWA- polscy poeci uczą dzieci ” /m.in. patriotyzmu, szacunku, dobroci, pracowitości oraz innych wartości moralnych/.
7-8 marca 2018 9.00 – 14.00

Festiwal MAM to! – w ramach którego odbywa się konkurs RECYTATORSKI „ZACZAROWANE SŁOWA- polscy poeci uczą dzieci ” /m.in. patriotyzmu, szacunku, dobroci, pracowitości oraz innych wartości moralnych/ – jest wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury. Dzięki Festiwalowi MAM to!:

① młodzi artyści przygotowywani przez nauczycieli, opiekunów szkolnych, czy rodziców mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalnych jurorów,

② opiekunowie artystyczni i szkoły mogą zobaczyć jak wygląda edukacja artystyczna w innych mokotowskich szkołach czy przedszkolach, inspirować się do nowych, kreatywnych działań,

③ rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów poszczególnych konkursów czy podczas gali finałowej Festiwalu,

④ instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, wzajemnie inspirować się, by dzięki temu rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,

⑤ wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej, muzycznej wśród młodego pokolenia.

Organizator konkursu:
Przedszkole nr 145 „Czterolistna Koniczynka” w Warszawie przy współpracy Młodzieżowego Domu Kultury „Mokotów” oraz Domu Kultury „Centrum Łowicka”

Odbiorcy: W konkursie uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat z przedszkoli znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.
Zgłoszenia:
Termin zgłoszenia: 23 lutego – wypełnij kartę

Zasady:
-Przedszkole może zgłosić po jednym uczestniku z każdej grupy przedszkolnej.
-Ilość zgłoszonych uczestników nie może przekraczać ilości grup w przedszkolu.
-Uczestników konkursu należy wyłonić podczas eliminacji wewnętrznych, dokonanych w macierzystej placówce.
-Konkurs ma formę prezentacji jednego, dowolnie wybranego przez uczestnika wiersza o tematyce konkursowej. Uczestnik występuje INDYWIDUALNIE.
-W konkursie nie mogą brać udziału laureaci wcześniejszych edycji, tak aby dać szansę prezentacji swoich umiejętności innym dzieciom.
-Organizator zastrzega sobie prawo udziału w konkursie dzieci z Przedszkola nr 145 „Czterolistna Koniczynka”
-Oceny prezentacji dokona niezależne, powołane przez organizatora jury uwzględniając: stopień opanowania pamięciowego tekstu , interpretację, poprawne i płynne deklamowanie /modulacja głosu, dykcja/, wyraz artystyczny – uzasadniony gest sceniczny, element ruchu , ogólne wrażenie artystyczne. Stroje i rekwizyty nie podlegają ocenie jury. Wszyscy uczestnicy otrzymują upominki.
-Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez podsumowanie wyników jury i spisanie protokołu.

Cele konkursu:
-rozbudzanie u dzieci zainteresowań poezją,
-upowszechnienie kultury żywego słowa,
-rozwijanie zdolności recytatorskich i zachęcanie do prezentacji własnych umiejętności na scenie,
-wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci,
-popularyzowanie literatury dziecięcej w tym twórczości współczesnych poetów,
-kształtowanie postawy patriotyzmu,
-rozbudzanie szacunku dla symboli narodowych,
-kształtowanie świadomości przynależności narodowej,
-dostrzeganie piękna naszej ojczyzny.

Tematyka konkursu „ZACZAROWANE SŁOWA- polscy poeci uczą dzieci ” /m.in. patriotyzmu, szacunku, dobroci, pracowitości oraz innych wartości moralnych/

Przebieg:
W zależności od ilości nadesłanych zgłoszeń, konkurs zostanie przeprowadzony w jednym lub dwóch terminach: przesłuchania uczestników odbędą się w dniach 07-08 marca 2018r w Młodzieżowym Domu Kultury „ Mokotów” ul. Odyńca 57 w godz. 9:00 – 14:00 .
O terminie konkursu dla każdej kategorii wiekowej wszystkie placówki zostaną powiadomione telefonicznie z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczestników obowiązuje strój odświętny/ galowy.
Prosimy o punktualne przybycie na przesłuchanie – spóźnienia powodują niepotrzebne zamieszanie.

Rozdanie nagród odbędzie się w Domu Kultury „ Centrum Łowicka” przy ulicy Łowickiej 21 dnia 21 marca 2018r o godzinie 13:00.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi konkursami realizowanymi w ramach Festiwalu MAM to!

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel/fax: (22) 845 51 21 tel: (22) 845 17 04
mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek: 9.00-17.00
Piątek - dzień bez interesantów

Oddział MDK

ul. Odyńca 57
02-644 Warszawa
tel: (22) 844 23 55


Numer Konta Rady Rodziców
05 1020 1068 0000 1702 0069 5809